Chuẩn đầu ra

[2021] CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC NGÀNH TCNH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ (Ban hành kèm theo Quyết định số 217 /QĐ-ĐHTNH-SĐH ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội)

[2021] CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC NGÀNH TCNH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ (Ban hành kèm theo Quyết định số 217 /QĐ-ĐHTNH-SĐH ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội)

2021_CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC NGÀNH TCNH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ_0001

Các tin liên quan