Tin viện Sau đại học

24/01/2022

ĐẦU XUÂN – KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Thực hiện Quy định của Điều Lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn về tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới, được sự đồng ý của Ban chấp