Chuẩn đầu ra

QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

(Ban hành kèm theo quyết định số 217/QĐ-ĐHTCNH-SĐH  ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội)

QĐ Ban hành chuẩn đầu ra và CTĐT TĐ ThS. số 217.2021_0001

Các tin liên quan