Chương trình đào tạo

[2021] QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH V/v BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo quyết định số 218/QĐ-ĐHTNH-SĐH  ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội)

2021_ThS QTKD_ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC_01

Các tin liên quan